Copper Ore farming Spot

We made this guide to help you get the most efficient Copper Ore per hour, be it you need them for blacksmithing or just selling them raw.

Here you will find the best route to get the most in the least time.

 

Copper Ore

Copper Ore is the first ore you can gather with mining skills. They are found with abundance in the starting areas.

copper-vein

Durotar – Horde

Durotar is a great place to get copper if you are Horde. There are plenty of caves in the zone where you can get a few copper veins each.

XjFeVF5TUm91dGVEYXRhXlReU3Zpc2libGVeQl5Tcm91dGVeVF5OMV5ONTQ0OTExMDleTjJeTjU0MzUxNDA3Xk4zXk41ODU5MTczMl5ONF5ONTM5MDE4MTFeTjVeTjUwNjMxNzQxXk42Xk40OTgzMjExNF5ON15ONTIwNDI0NjFeTjheTjU2MjcyNTUzXk45Xk41Nzg0MzA1M15OMTBeTjU2MDIzMTA3Xk4xMV5ONTA2NzI3MDFeTjEyXk40NTEyMjQ4OF5OMTNeTjQ5MTAzMzIyXk4xNF5ONDc1MzM2NDReTjE1Xk41Mjk3MzQ1OV5OMTZeTjU4MzI0MDYyXk4xN15ONTU3ODQ5OTBeTjE4Xk41MTEzNDY4OF5OMTleTjQ3NTU0ODU1Xk4yMF5OMzY3ODU2NDdeTjIxXk4zNzAxNDYwNV5OMjJeTjM3NDQzODc3Xk4yM15ONDMwNTM4ODFeTjI0Xk40MTMwMzM0NV5OMjVeTjM1ODkzNDc2Xk4yNl5OMzYxNDI4MjJeTjI3Xk4zODczMjQwMl5OMjheTjM4NzcxNTMyXk4yOV5ONDMxOTEzMzVedF5TbG9vcGVkXk4xXlNoaWRkZW5eYl5Tc2VsZWN0aW9uXlRedF5TdGFib29zXlRedF5TbGVuZ3RoXkY1MTA1ODY1MDg1MTQxODgyXmYtMzleU3RhYm9vbGlzdF5UXnReU2RiX3R5cGVeVF50XnReU1JvdXRlTmFtZV5TQ29wcGVyXlNSb3V0ZVpvbmVeTjFeU1JvdXRlS2V5XlNDb3BwZXJedF5e

Darkshore – Alliance

Darkshore is a great place to farm copper ore for Alliance players.

XjFeVF5TUm91dGVEYXRhXlReU3Zpc2libGVeQl5Tcm91dGVeVF5OMV5ONjAwMjEzOTVeTjJeTjU5OTgyMDc4Xk4zXk42MzAwMjE1OV5ONF5ONTQxMDI2OTReTjVeTjQ3NzQ0MTc4Xk42Xk40NTU4NTAzMl5ON15ONDMyNjQ3MDdeTjheTjQwNTU1MDcwXk45Xk4zODI5NDY4MF5OMTBeTjM5NDU0MzI3Xk4xMV5ONDAwMzM2MDFeTjEyXk40NDMwNDI4N15OMTNeTjQ3NTgzNzg2Xk4xNF5ONDI3MzM0OTNeTjE1Xk40NjMxMzEwMl5OMTZeTjQ5MTYzMTc5Xk4xN15ONDkyNTI3ODheTjE4Xk41MDczMjU2NF5OMTleTjU0MTQyNjY3XnReU2xvb3BlZF5OMV5TaGlkZGVuXmJeU3NlbGVjdGlvbl5UXnReU3RhYm9vc15UXnReU2xlbmd0aF5GNjI0MjkwMzgzOTkwNTYzNl5mLTM5XlN0YWJvb2xpc3ReVF50XlNkYl90eXBlXlRedF50XlNSb3V0ZU5hbWVeU0hlcmJ+YDFeU1JvdXRlWm9uZV5ONjJeU1JvdXRlS2V5XlNIZXJi/zFedF5e